Tag Archives: โปรแกรมใส่ลายน้ำในรูปทีละมาก ๆ

TSR Watermark Image 2.3.2.1 | โปรแกรมใส่ลายน้ำในรูปภาพครั้งละมาก ๆ

ถ้างานของคุณคืองานที่ต้องทำเกี่ยวกับรูปภาพในปร Read more..

Posted in Graphic | Tagged , , , | Comments Off on TSR Watermark Image 2.3.2.1 | โปรแกรมใส่ลายน้ำในรูปภาพครั้งละมาก ๆ